Strona Główna · Artykuły · Linki · Download Sierpień 01 2021 00:19:01
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Nowe krótki rys historyczny
Galeria
Historia
O nas
Statut OSP Nowe
Jak zostać druhem OSP
OSP Rychława
OSP Mały Komorsk
ZOSP przy PFM "Klose"
Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Nowem
1 procent dla naszej OSP
Szukaj
Linki
Download
Mapa Gminy Nowe lokalizacja jednostek OSP
Kontakt
 
REKLAMA
 
Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 107
Najnowszy Użytkownik: niko_
 
Partnerzy
 
Statut OSP Nowe
STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Nowem
R o z d z i a ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizacja społeczna OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Nowem zwane dalej OSP, działa na podstawie ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 81, poz. 351) oraz niniejszego statutu.
2. OSP posiada osobowość prawną.
2.2 Siedzibą OSP jest Nowe, gmina Nowe lub zakład pracy.
3. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
4.1 OSP może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej ”Związkiem”, którego członkostwo nabywa się po przyjęciu jej przez właściwy zarząd gminny/ miejski, miejsko- gminny/ Związku.
4.2 Postanowienia Statutu Związku oraz uchwały jego władz są dla OSP wiążące.
5. OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
6. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.
R o z d z i a ł I I
Zadania i formy ich realizacji
7. Zadaniem OSP jest:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
2) branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, i innych klęsk.
3) uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie p. pożarowej.
4) branie udziału w obronie cywilnej
5) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
8. Zadania i cele wymienione w § 7 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:
1) Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości.
2) organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych.
3) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4) prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP i organizowanie szkolenia ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP.
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalnej.
7) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
R o z d z i a ł I I I
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
9. Członkiem OSP może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej o nienagannej postawie, który ukończył 18 lat, zgłosił swe przystąpienie do OSP i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia.
10.1 Członkowie OSP dzielą się na:
1) członków czynnych
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2. Członkiem czynnym jest osoba która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej”.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, i wspomagająca finansowo, osoba prawna bierze udział w walnym zebraniu poprzez swego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba , szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
11. Członków czynnych i wspierających przyjmuje zarząd OSP.
12.1 Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP
2) uczestniczyć w walnym zebraniu.
3) korzystać z urządzeń OSP.
4) używać munduru, dystynkcji i odznak.
2. Do obowiązków członków czynnych należy:
1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
2) przestrzeganie postanowień statutu oraz zarządzeń władz OSP.
3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu pożarniczym.
4) dbanie o mienie OSP.
5) regularne opłacanie składek członkowskich.
13. Członkowie wspierający mają prawo
1) brać udział w zebraniu walnym i być wybierani do władz
2) korzystać z urządzeń OSP
14.1 Członkostwo ustaje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2) skreślenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku
3) wykluczenia z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu
2. wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo odwołania się do Sądu Honorowego przy Zarządzie Wojewódzkim ZOSP w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych e punkcie 12 ust. 1 i 2.
3. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty, będące w dyspozycji OSP.
15.1 Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach oraz miejscowościach będących siedzibą ochotniczej straży pożarnej.
2. Utworzenie drużyny następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub samorządem mieszkańców.
3. Zasady organizacje młodzieżowych drużyn pożarniczych określa Zarząd Główny ZOSP.
R o z d z i a ł I V
WŁADZE OSP
16. Władzami OSP są:
1) walne zebranie,
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna.
A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
17. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1. Do walnego zebrania należy:
1) zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej.
2) uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
3) wybór, zarządu oraz komisji rewizyjnej na okres 5 –ciu lat oraz delegatów na zjazd gminny Związku,
4) ustalanie wysokości składek członków czynnych,
5) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia, a także o nabyciu i zbyciu środków nietrwałych,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zapisów i darowizn,
7) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządu,
8) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez zarząd, komisję rewizyjną i członków OSP,
9) podejmowanie uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu OSP.
2. Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
19.1 Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
3. Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd OSP zawiadamia zarząd gminny Związku w terminie 7 dni przed zebraniem.
20.1 Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie zarządu gminnego Związku
3) na żądanie komisji rewizyjnej,
4) na żądanie 1/3 liczby członków OSP.
2. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub zgłoszenia żądania.
21.1 Uchwały walnego zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
2. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
3. podejmowanie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym.
4. Wybory zarządu i komisji rewizyjnej odbywają się w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP oraz zmiany statutu.
B. ZARZĄD
23.1 Zarząd składa się z 5-9 członków i wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch- trzech wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza.
2. W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcję wiceprezesa oraz jego zastępca.
3. Naczelnik straży wykonuje zadania w zakresie działalności operacyjno- technicznej OSP.
4. Zarząd może dokoptować do własnego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu.
24.1 Do zadań zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał walnego zebrania i władz Związku
2) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.
3) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
4) Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznak.
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
6) podejmowanie uchwał w sprawach zaopatrzenia gospodarki OSP.
7) dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań .
8) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikającymi z ich przynależności do OSP.
9) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.
25.1 Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem pracami zarządu.
2. Posiedzenia zarządu odbywają się, co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez prezesa.
3. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu.
4. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
26. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
27.1 Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
2. Do naczelnika straży należy:
1) wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
2) organizowanie i prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4) kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5) kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczych.
6) Przygotowanie OSP do udziału w obronie cywilnej.
7) Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
3. Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody, bądż sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
4.Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) nagana w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.
C. KOMISJA REWIZYJNA
28.1. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków i jest organem kontrolnym OSP
2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Postanowienia punktu 23,ust.4 stosuje się odpowiednio.
4. Do Komisji rewizyjnej należy:
1) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej OSP oraz opłacania składek członkowskich.
2) składanie sprawozdań walnemu zebraniu z przeprowadzonych kontroli
3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
R o z d z i a ł V
FUNDUSZE OSP
29.1 Fundusze OSP tworzy się:
1) ze składek członkowskich,
2) z dotacji państwowych,
3) z zapisów i darowizn,
4) z dochodów z majątku i imprez,
5) z wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie oddzielnych przepisów.
2. Fundusze mogą być używane wyłącznie na realizację zadań statutowych.
R o z d z i a ł V I
ROZWIĄZANIE OSP
30.1 Rozwiązanie OSP może nastąpić na podstawie uchwały walnego zebrania, zatwierdzonej przez zarząd gminny Związku lub na mocy uchwały zarządu gminnego Zwiazku, zatwierdzonej przez zarząd wojewódzki Związku.
2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
31.1 W razie podjęcia przez walne zebranie uchwały o rozwiązaniu OSP walne zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku OSP i powoła komisję likwidacyjną.
2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku.
3. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe przechodzą do dyspozycji komendanta wojewódzkiego straży pożarnej.
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
Pogoda
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie